انجمن تخصصی آزمایشگاه پارسه - آمار انجمن

P30-ART


آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 344
موضوع‌ها: 335
اعضا: 103
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0.23
تعداد موضوع‌های ایجاد شده در هر روز: 0.23
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 0.07
تعداد ارسال‌های هر عضو: 3.34
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0.03
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: momu234
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 18.45%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: mavaranet (با 1 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: اطلاعات عمومی (با 128 ارسال , 127 موضوع)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
پیام موسس (0 پاسخ)
قوانین وشرایط استفاده از انجمن (0 پاسخ)
پیام موسس (7 بازدید)
قوانین وشرایط استفاده از انجمن (3 بازدید)