علل افزايش مقدار BhCGدر زنان غيرباردار

 

دكترشهروز همتي- آزمايشگاه دكتر همتي- سنقر
دكتر مهناز آل‌ياسين- آزمايشگاه پارسيان-كرمانشاه


خلاصه:
     پزشكان به طور معمول براي خانمهاآزمايشBhCG  درخواست مي‌نمايند. نتايج مثبت از  10 تا بيش از IU/L 900 ممكن استگزارش شود، اما ممكن است نه حاملگي داخل ‌رحمي وجود داشته باشد (با سونوگرافي وكورتاژ) و نه حاملگي نابجا يافت شود (با كمك سونوگرافي و لاپاروسكوپي). برای توضیحاين‌گونه موارد به كوريوكارسينوما و بيماريهاي ترفوبلاستيك حاملگي، كه از سلولهايجفتي مشتق شده و از حاملگي قبلي در رحم باقي مانده‌اند، اشاره شده است که طبعاًنیازمند اقدامات تهاجمی با عوارض احتمالی ناگوار است. از سوی دیگر در غیاب تمامیموارد مذکور، ممکن است با یک نتیجه مثبت کاذب روبرو باشیم. آگاهی پزشک و آزمایشگاهاز علل افزايش كاذب BhCG در خانمهاي غيرباردار و انجام احتياطات لازمه و بکارگیریتکنیکهای خاص، ضرورتی غیر قابل‌اجتناب است.
 مقدمه:

گونادوتروپين جفتي {Human Chorionic Gonadotropin(HCG)} انساني در سال 1912 توسط آخنر كشف شد. اين هورمونموجب تداوم توليد پروژسترون درهفته‌هاي اول حاملگي مي‌گردد. ما امروزه به  hCGبهصورت يك گروه ملكولي با ساختار مشابه نگاه مي‌كنيم كه همگي بوسيله آزمونhCG  سرميدر آزمايشگاه و يا توسط آزمونهاي حاملگي كه در خانه بر روي ادرار انجام مي‌شودقابل‌شناسايي هستند.
اين گروه ملكولي شامل هورمون HCG.hCG  هيپرگليكوزيلهاتوكرين (ملكولي كه در همان سلولي كه آن‌را توليد نموده عمل مي‌كند). زيرواحد B آزاد (اتوكرين) و hCG هيپوفيزي و... مي‌باشند. hCG يك هورمون هترودايمر بوده كه ازيك زير واحد آلفا با وزن ملكولي 5/14 كيلو‌دالتون و يك زيرواحد بتا با وزن ملكولي 2/22 كيلو دالتون تشكيل شده است. زيرواحد آلفا hCG  با ساير هورمونهاي هيپوفيزيمشابه مانند TSH، LH و FSH مشابه است. در صورتيكه زيرواحد بتا مسئول اعمالبيولوژيكي هورمون مي‌باشد.
 HCG  به اشكال متفاوتي وجود دارد:

ملكول كامل- ملكول شكسته شده به وسيله آنزيم- قطعه مركزي زنجيره بتا (B core fragment)- زيرواحدبتا بدون پپتيد ‍C انتهايي- پپتيد انتهايي C زيرواحد بتا. ملكول كامل شكل اصلي درسرم بوده و قطعه مركزي بتا Bcf) شكل اصلي موجود در ادرار مي‌باشد.
روشهاي مختلفي جهت اندازه‌گيري HCG در سرم وجود دارد اما اين روشها به دلايل زير از هم متفاوتند:
1- آنتي‌بادي واكنش‌دهنده با شكل ملكولي كه مي‌خواهد آنرا شناسايينمايد (فقط شكلهاي شكسته نشده- شكسته شده و شكسته نشده- يا شكسته نشده و زيرواحدبتاي آزاد)
2- تعداد شكلهاي مختلف ملكول براي ساختن كاليبراتورها.
3- ساختار واكنش كه در آن از يك يا چند آنتي‌بادي استفاده شده است.
اعمالهورمونHCG : HCG در دوران حاملگي چندين عمل مختلف را انجام مي‌دهد. اين اعمال شاملتحريك توليد پروژسترون بوسيله سلولهاي جسم زرد، برقراري جريان خون كافي جهت جفت وتداوم رشد و تمايز جفت و جنين در دوران حاملگي مي‌باشد.


اعمال هورمون HCG هيپرگليكوزيله:

اين هورمون موجب جايگزيني و رشد جفت در حاملگي مي‌گردد. اين هورمون همچنين سبب رشد و تهاجم بدخيمي‌هايي مانند نئوپلاسم‌هاي ترفوبلاستيك، مول مهاجم وكوريوكارسينوما مي‌گردد.
اعمال هورمون HCG هيپوفيزي: این هورمون در طي سيكلقاعدگي توليد شده و به عمل هورمون LH كمك مي‌كند. در دوران يائسگي يا در حوالي آنمقدار زيادي از هورمون HCG هيپوفيزي در سرم مشاهده شده كه توسط آزمونهاي آزمايشگاهي قابل اندازه‌گيري مي‌باشد. اما HCG توليد شده پس از يائسگي عمل شناخته‌ شده‌اي ندارد.
علل مثبت شدن آزمايش HCGدر زنان غيرباردار:
 برخي از خانم‌ها باوجود مثبت بودن آزمايشBhCG ممكن است واقعاً باردار نباشند. عده‌اي از آنها در سنين باروري هستند اما در سونوگرافي آنها ساك حاملگي مشاهده نمي‌شود. برخي از آنها هم مطمئن هستند كه باردار نيستند زيرا در دوران يائسگي قرار دارند. امروزه به دليل اينكه آزمون BhCG يك آزمايش معمول به عنوان بخشي از بررسي‌هاي قبل از جراحي،عكسبرداري، بستري شدن در بيمارستان يا انجام روشهاي تهاجمي (عليرغم توجه به سنبيمار) مي‌باشد، چندين دليل اساسي وجود دارد كه چرا خانمي ممكن است آزمايش مثبت HCG داشته باشد ولي باردار نباشد.
1- HCG هيپوفيزي:
 HCG هيپوفيزيبه طور معمول و طبيعي و در مقادير بسيار كم در طي سيكل قاعدگي توليد مي‌شود. مقدار HCG هيپوفيزي در حدود1:120 هورمون LH يا كمتر از IU/L 2 است. اين نوع HCG فقط در طي سالهاي يائسگي توليد مي‌شود. بر روي كرموزوم 19 انسان هشت ژن زيرواحد بتا هورمون HCG و يك ژن زيرواحد بتا هورمون LH پشت به پشت هم قرار گرفته‌اند. هيپوتالاموس باآزادسازي هورمون GnRH سيگنال توليد LH را به هيپوفيز ارسال مي‌نمايد. اين سيگنال شديداً بر روي توليد زيرواحد بتا هورمون  LHاثر مي‌گذارد ولي سيگنالي نيست كه برروي زيرواحد بتا هورمون HCG اثر نموده و توليد آن‌را تشديد نمايد. اين دو هورمون زير واحد آلفاي مشتركي دارند. بنابراين به‌طور طبيعي مقدار كمي HCG در هيپوفيز ساختهمي‌شود. اين HCG مكمل LH در فعاليت طبيعي قاعدگي است.
HCG هيپوفيزي 40 برابر قويتر از LH عمل مي‌كند در صورتي‌كه معدل ساخت آن بسيار كم است (در حدود 1:120 غلظت LH). عمل LH پيش‌برد رشد فوليكولهاي تخمدان، ميوزيس، تشكيل استيگما،تشكيل جسم زرد و توليد پروژسترون پس از تخمك ‌گذاري مي‌باشد. فرض شده كه HCG هيپوفيزي بر روي گيرنده مشتركLH/HCG  اثر نموده و به طور قابل‌توجهي اعمال سيكل قاعدگي را شدت مي‌بخشد. هنگامي‌كه زني يائسه مي‌گردد توليد استروژن و پروژسترون درآن متوقف شده و آمنوره مي‌گردد. در اوايل يائسگي يا حوالي آن كه اين توقف جزئي است اوليگومنوره ايجاد مي‌شود.
 وقتي كه توليد استروژن كاهش يافت (درحوالي يائسگي) يا كاملاً متوقف شد (در يائسگي) هورمون GnRH به طور قابل ‌ملاحظه‌ اي توليد  FSH،LH   را توسط هيپوفيز تشديد نموده به همين دليل مقدارHCG  هيپوفيزي ازحالات قبلي بيشتر مي‌گردد. در دوران پيش از يائسگي و يا در يائسگي مقدار هورمون ممكن استIU/L  39-1  بوده كه قابل اندازه‌گيري با تمام روشهاي اندازه‌گيري HCGمي‌باشد LH هيپوفيزي IU/L 140-40 و FSH هيپوفيزي هميشه بيشتر از IU/L30 است.
          افزايش مقدار HCG ممكن است به‌طور طبيعي در افرادي كه در دوران يائسگي قرار دارند و يا در افرادي كه تاريخچه برداشتن تخمدان يا اووفروكتومي ياسالپينگو اووفروكتومي دوطرفه (تخمدان و لوله‌هاي فالوپ برداشته مي‌شوند) را دارند،مشاهده مي‌شود. اين افزايش مقدار HCG كاملاً عادي طبيعي و بي‌ضرر است. شناسايي منشأ HCG  هيپوفيزي جهت حذف ساير حالات احتمالي توليد HCG (سرطان‌ها و بيماري‌هايترفوبلاستيك) بسيار مهم است. در يك مقاله خانم غيرباردار مبتلا بهCRF  گزارش شده كهآزمايش HCG سرمي وي مثبت بود. محققان علت اين افزايش را اختلال در كليرانس كليوي مي‌دانند.
2- بيماري‌هاي تروفوبلاستيك خاموش:
           بيماري‌هايتروفوبلاستيك خاموش يكي ديگر از علل معمول افزايش HCG در زنان غيرباردار است. مول هيداتيفرم علت شايع سقط جنين است. بقاياي بافت مول هيداتيفرم در رحم اغلب نقاطريزبافت بسيارتمايز يافته جفتي يا باقيمانده سلولهاي سينسيتيو تروفوبلاست هستند. اين نقاط بافتي بطور منظم توليد HCG  نموده و پيش‌برنده تهاجم نيستند و HCG هيپرگليكوزيله توليد نمي‌كنند و فقط موجب مثبت شدن آزمايش HCG مي‌گردند. در بيشترموارد نقاط ريز در مدت شش ماه سركوب شده و يا ناپديد مي‌گردند، اما در حدود 10% موارد اين نقاط ريز رشد نموده و HCG هيپرگليكوزيله توليد كرده و سلولهاي سينسيتيوتروفوبلاست در آنها ظاهر شده و بدخيم مي‌گردند. در اين موارد مقدارHCG افزايش يافتهو بيمار بايستي شيمي درماني گردد.
3- سرطانها:
        براساس آنچه كه درمقالات آمده است وقتي كه يك سرطان اوليه پيشرفت مي‌كند مي‌تواند موادي شبيه HCG راتوليد كند. اين مواد همان زيرواحد بتاي آزاد Free B subunit)) بوده كه در نمونه سرمقابل شناسايي است. محصول تجزيه زيرواحد بتاي آزاد قطعه مركــــــــــــــــزي B (B core fragment) بوده كه در نمونه ادرار  قابل شناسايي است. تحقيقات نشان داده‌اندكه سرطانهاي پيشرفته نه تنها زيرواحد بتاي آزاد را توليد مي‌كنند بلكه از آن درپيش‌برد رشد سلولهاي سرطاني استفاده مي‌كنند. امروزه از واكسن‌هايي در تحقيقاتباليني استفاده مي‌گردد كه موجب توليد آنتي‌بادي بر ضد زيرواحد بتاي آزاد شده كهاين آنتي‌بادي مي‌تواند موجب حذف زيرواحدبتاي آزاد و توقف رشد سرطان گردد.
4- نئوپلاسم تروفوبلاستيك يا كوريوكارسينوما:
     نئوپلاسم تروفوبلاستيك حاملگي (كوريو كارسينوما بدون تأييد هيستولوژيك) و كوريوكارسينوما بدخيمي‌هايي هستند كه ازحاملگي‌هاي طبيعي يا حاملگي مول هيداتيفرم مشتق مي‌شوند. باقيماندن عميق سلولهاي سيتوتروفوبلاست (سلولهاي ريشه جفت) متعاقب زايمان و بعد از تولد جفت يا برداشتن مول هيداتيفرم به روش جراحي مي‌توانند ترانسفرمه شوند، زيرا نمي‌توانند فيوز شده و به سلولهاي سينسيتيو تروفوبلاست خوش‌خيم تبديل شوند. اين سلولها بعداً HCG هيپرگليكوزيله توليد نموده كه موجب پيش‌برد تهاجم مي‌گردد. سلولهاي تروفوبلاست ترانسفورمه به تمام رحم دست‌اندازي نموده و به كليه، ريه و مغز متاستاز مي‌دهند. نئوپلاسم تروفوبلاستيك حاملگي يا كوريوكارسينوما يكي از مهاجم‌ترين بيماريهاي بدخيم شناخته شده براي انسان است و به شيمي درماني پاسخ داده و بقا 5 ساله بالايي در حدود 90-80 درصد موارد را دارد.
همانطور كه گفته شد در اين بيماري مقادير زيادي HCG هيپرگليكوزيله آزاد مي‌شود كه اگر به درستي اندازه‌گيري گردد بيمار سريعاَ جهت بررسي مرحله بيماري سي‌تي‌اسكن شده و تحت شيمي درماني قرار مي‌گيرد.
5- سندروم HCG خانوادگي (Familial HCG Syndrome):
   اين سندروم جديداً كشف شده و يكيديگر ازعلل مثبت شدن آزمايش HCG در غياب حاملگي است. مردان و زنان افزايش توليد HCG را از طريق ارثي كسب مي‌كنند. مقدار HCG سرمي در اين افراد از IU/L 135-1 گزارش شده است. اين حالت در چندين زن و مرد در يك خانواده (معمولاً در برادران و خواهران) ودر يكي از والدين وجود دارد.
         تمام موارد گزارش شده به اشتباه قبل ازعمل جراحي باردار تشخيص داده شده‌اند و جراحي آنها به دليل مشكوك بودن پزشك به حاملگي و يا سرطان انجام نشده است. در اين سندروم بيماران HCG، HCG هيپوفيزي و HCG هيپرگليكوزيله توليد نكرده سرطان و نئوپلاسم تروفوبلاستيك حاملگي يا كوريوكارسينوما نداشته و HCG مثبت كاذب ندارند. چند مورد از اين حالت تاكنون گزارش شده كه در آنها همگي يك شكل تجزيه شده از زنجيره بـتاي آزاد را توليد مي‌كنند. دراين حالت زنجيره بتاي آزاد فاقد قسمت پپتيد انتهايي C مي‌باشد. اين HCG از نظربيولوژيكي غيرفعال بوده بنابراين تداخلي در سيكل قاعدگي يا تخمك‌گذاري زنان ياتوليد اسپرم در مردان ايجاد نكرده و فقط موجب مثبت شدن آزمايش HCG سرمي مي‌گردد.
6- درمان باHCG:
     هنگامي‌كه از HCG به عنوان دارو جهت القاي تخمك ‌گذاري استفاده مي‌شود، غلظت سرمي آن پس از تزريق 5000 واحد بين‌المللي  HCG به  IU/L1000-500 رسيده و در طي 12-8 روز به كمتر از IU/L 5 مي‌رسد.
7- استفادهاز HCG به عنوان مواد نيروزا:
     برخي از ورزشكاران ممكن است جهت دوپينگ از HCG براي تحريك توليد هورمونهاي استروئيدي استفاده كنند كه اين خود ممكن است سببافزايش مقدار سرمي HCG گردد.
8- نتايج مثبت كاذب HCG:
   اكثر كيت‌هايتجاري براي شناسايي HCG  بر پايه مدل ساندويچي بنا شده‌اند كه در آنها از دوآنتي‌بادي استفاده مي‌شود. اولين آنتي‌بادي، آنتي‌بادي منوكلونال ضد  HCGاست كه جهت گرفتن HCG بر روي يك فاز جامد ثابت شده است. آنتي‌بادي ثانويه يا آشكارسازمنوكلونال يا پلي‌كلونال بوده و به اپي‌توپ ديگري از HCG متصل و با يك آنزيم نشاندار شده و تشكيل ساندويچي را با HCG مي‌دهد. غلظت HCG ارتباط مستقيمي باآنتي‌بادي آشكارساز متصل داشته و در مقايسه با منحني كاليبراسيون غلظت HCG در سرممشخص مي‌شود. آنتي‌بادي اوليه و ثانويه ممكن است از موش يا بز گرفته شوند.
     نتايج مثبت كاذب معمولاً بواسطه وجود آنتي‌باديهاي هتروفيل در سرم بيماران ايجاد مي‌شود. آنتي‌بادي‌هاي هتروفيل آنتي‌بادي‌هاي انساني بر عليه آنتي‌بادي‌هاي حيواني هستند. شناخته شده‌ترين آنتي‌بادي‌هاي تداخل‌كننده HAMA (Human Anti Mouse Antibody) مي‌باشد. اما آنتي‌بادي‌هاي ضد حيوانات ديگر مانند بز ((HAGA، گوسفند (HASA) و  خرگوش (HARA ) نيز ممكن است سبب تداخل گردند. آنتي‌بادي‌هاي هتروفيل باايجاد پل بين آنتي‌بادي گيرنده و آشكارساز موجب ايجاد واكنش مثبت كاذب مي‌گردند.
  آنتي‌بادي‌هاي هتروفيل به دو نوع تقسيم مي‌شوند:
               نوع اولكه نادر بوده و اختصاص به آنتي‌بادي‌هاي حيواني دارد. معمولاً اين آنتي‌بادي‌ها بعداز اينكه فرد در معرض آنتي‌بادي‌هاي مونوكلونال موشي قرارگرفت (بواسطه تزريق) ساخته مي‌شوند. در روشهاي عكسبرداري و شيمي درماني كه عمل هدف‌ گيري بافت موردنظر بوسيله آنتي‌بادي‌هاي مونوكلونال موشي انجام مي‌شود،HAMA  بوجود مي‌آيد. معمولاً اثر ايننوع آنتي‌بادي‌ها در سنجش‌هاي ايمني به مراتب از نوع دوم بيشتر است.
             نوع دوم كه شايعتر است آنتي‌بادي‌هاي غير اختصاصي با افينيته پايين هستند. اين آنتي‌بادي‌ها معمولاً در اثرمواجهه شدن فرد با پروتئينهاي حيواني (تغذيه، تماس محيطي، تنفس و واكسن‌ها) بوجود مي‌آيند.
  فاكتور روماتوئيد كه يكآنتي‌بادي ضد ايمونوگلوبولين است نيز ممكن است با آنتي‌بادي‌هاي حيواني واكنشدهد.گفته شده در روشهايي كه در آنها از دو آنتي‌بادي (موش و بز) استفاده مي‌شودنسبت به روشهايي كه در آنها هر دو آنتي‌بادي موشي است كمتر تحت‌تأثير واكنش مثبت كاذب قرار مي‌گيرند، اما چون ايمونوگلوبولين‌هاي گونه‌هاي مختلف شديداً همولوگ هستند يك آنتي‌بادي هتروفيل ممكن است با ايمونوگلوبولين‌هاي حيوانات ديگر واكنشدهد، بنابراين استفاده از آنتي‌بادي گيرنده و آشكارساز از گونه‌هاي مختلف مانند موشو بز نمي‌تواند اين مسئله را حذف نمايد. برخي ازشركت‌هاي سازنده كيت‌هاي الايزا جهت حذف تداخلات ناشي از آنتي‌بادي‌هاي هتروفيل ايمونوگلوبولين‌هايي را به معرف‌هاي خوداضافه مي‌كنند، اما سرم برخي بيماران حاوي مقادير بسيار زيادي از آنتي‌بادي‌هايه تروفيل بوده و اثر مواد بلوك‌كننده براي خنثي‌سازي آنها كافي نبوده و نتيجه مثبتكاذب اجتناب‌ناپذير است.
         گزارشات نشان مي‌دهد كه سرم 30تا40 درصدافراد داراي آنتي‌بادي‌هاي هتروفيل است. در يك مطالعه وسيع شيوع آنتي‌بادي‌هايهتروفيل جهت تأثير در نتيجه آزمايش HCG تقريباً در حدود 4-3 درصد جمعيت مورد مطالعهگزارش شده است. اين بررسي بيانگر اهميت تأثير آنتي‌بادي‌هاي هتروفيل در نتيجهآزمايش بوده و آزمايشگاهها بايد از اين پديده آگاهي داشته و آمادگي برخورد با آن راداشته باشند.
روشهاي مختلفي جهت شناسايي تداخل ناشي از آنتي‌بادي‌هاي هتروفيلدر اندازه‌گيري HCG سرمي وجود دارد كه عبارتند از:
1-آزمايش مجدد نمونه بااستفاده از يك كيت از همان روش يا با يك كيت از روش ديگر:
درجه تداخل ناشي ازآنتي‌بادي‌هاي هتروفيل در روش‌هاي مختلف واقعاً متفاوت است.
غلظت  HCGدر روشاليزاي دو مرحله‌اي در حدود 20% كمتر از روش اليزاي ساندويچي يك مرحله‌اي (انكوباسيون همزمان نمونه با هر دو آنتي‌بادي گيرنده و نشاندار) است. اين تفاوت دردو سنجش متفاوت اليزا حدود 80% است.
2- تكرار نمونه‌گيري از بيمار:
گاهيلازم است تا نمونه جديدي از بيمار گرفته شود. مقدار HCG ناشي از نتايج مثبت كاذب معمولاً در نمونه ديگري كه در طي 2-1 هفته بعد از بيمار گرفته شود با نمونه اوليهمشابه است. در صورتي‌كه در سرطانها غلظت  HCGمعمولاً با گذشت زمان افزايش مي‌يابد.
3- رقيق كردن سرم بيمار:
در اين روش سرم بيماران به طور سريال در يكماتريكس پروتئيني فاقد  HCG (مثلاً استاندارد صفر يا بافر رقيق‌كننده موجود در كيت) رقيق شده و  HCGدر نمونه رقيق شده و نمونه اوليه به صورت دوتايي اندازه‌گيري مي‌گردد. نتايج غيرموازي (غلظت متناسب با فاكتور رقت نيست) نشان‌دهنده وجود تداخل ناشي از آنتي‌بادي‌هاي هتروفيل است. در روش رقيق‌سازي معمولاً نتايج بدست آمده كمتراز نتايج مورد انتظار است.
4- آزمايش همزمان بر روي نمونه ادرار بيمار:
آنتي‌بادي‌هاي هتروفيل با وزن ملكولي 150 كيلودالتون به‌دليل وزن ملكولي بالاتوسط گلومرول‌هاي كليه فيلتر نشده و بنابراين در ادرار وجود نداشته و نمي‌توانند درآزمايش ادرار تداخل نمايند. اگر مقدار HCGدر سرم هنوز در حال افزايش بود نتيجه منفيادرار ممكن است ناشي از ادرار خيلي رقيق باشد كه آن‌را مي‌توان با اندازه‌گيري وزنمخصوص يا اندازه‌گيري كراتينين ادرار تشخيص داد. در ادراري با وزن مخصوص 015/1 غلظت HCG در ادرار در حدود 50% غلظت سرمي آن است. بنابراين نتيجه منفي در ادرار نشانه قابل‌اعتمادي جهت وجود نتيجه مثبت كاذب ناشي از آنتي‌بادي‌هاي هتروفيل است. اگر HCG اندازه‌گيري شده در ادرارBHCG  باشد، غلظت آن در ادرار معمولاً خيلي كمتر از مقدارسرمي آن است، زيرا قسمت اعظم آن در طي ترشح به داخل ادرار به HCGBcf تجزيه مي‌شود واكثر روشهاي سنجش HCG قادر به اندازه‌گيري HCGBc در ادرار نمي‌باشند.
5- اضافه كردن مواد سدكننده آنتي‌بــــــــــــــــادي‌هاي هتروفيل (Heterophil antibody Blocking Agent):   
اين معرف‌ها كه تحت‌عنوان HBT ناميده مي‌شوند بسيار مورداستفاده قرار گرفته و نتايج رضايت‌بخشي دارند. اين لوله‌ها حاوي ايمونوگلوبولين‌هايضد آنتي‌بادي‌هاي هتروفيل هستند. استفاده از آنها آسان بوده و تقريباً ارزانند ومي‌توانند اثر آنتي‌باديهاي هتروفيل را كاهش داده و يا حذف كنند. در اين روش 5/0سي‌سي سرم به لوله اضافه شده و پس از انكوباسيون، سرم بيمار مجدداً جهت اندازه‌گيري مقدار HCG اندازه‌گيري مي‌گردد. نتايج منفي يا كاهش مقدار HCG نسبتبه نمونه اوليه نشان‌دهنده وجود آنتي‌بادي‌هاي هتروفيل است.
6- اندازه‌گيري هورمونهاي FSH ، LH بيمار:
 هنگامي‌كه زن جواني با اندازه‌گيري مقدار سرمي HCG جهت تومورهايتروفوبلاستيك پايش مي‌گردد بايد مقدارمحدوده مرجع HCG پس از يائسگي راداشته باشيم زيرا غلظت HCG در اين موارد اغلب از  IU/L5-3 فراتر رفته و حتي گاهي به IU/L 15-10 نيز مي‌رسد. اين مقادير نشان‌دهنده عود بيماري نبوده بلكه يك پاسخ فيزيولوژيك به سركوب گونادهاست. اين حالت را مي‌توان با اندازه‌گيري مقدارهورمونهايFSH ، LH بيمارشناسايي نمود. در اين حالت مقدار سرمي اين دو هورمون درحدود مقادير پس از يائسگي هستند.
7- ساير روشها:
با روشهاي ديگري نيزمي‌توان اثر آنتي‌بادي‌هاي هتروفيل را حذف نموده و يا كاهش داد اما اكثراً پر هزينه بوده و قابل‌انجام در آزمايشگاههاي باليني نيستند. اين روشها عبارتند از:
الف)استخراج آناليت از نمونه
ب) افزودن سرم حيوان ايمن شده يا ايمن نشده
پ)افزودن سوسپانسيون پروتئين A
ت) رسوب‌گذاري با پلي اتيلن گليكول6000
ث)حرارت دادن سرم تا 90-70 درجه سانتيگراد (براي آناليت‌هاي مقاوم به حرارت)
ج)افزودن IgG پلي‌كلونال اختصاصي گونه
چ) اضافه نمودن قطعات  FCآنتي‌بادي اختصاصيبراي گونه
در پايان توجه همكاران محترم را به چند نكته جلب مي‌نماييم:

 

•·         1- به دليل وجود منابع گوناگون و حالتهاي مختلف افزايش مقدار HCG (خوش‌خيم وپاتولوژيك) در سرم بيمار و همچنين هتروژنيسيته ملكول HCG لازم است كه بدانيم كدامشكل يا اشكال ملكولي HCG در روش سنجش مورد استفاده قرار گرفته است.

 

•·         2- از استراتژيهاي آزمايشگاهي مناسب جهت كمك به پزشك و جلوگيري از مديريتنامناسب بيماراستفاده کنیم .

 

•·         3- بيش از 100 نوع كيت جهت اندازه‌گيري HCG در سرم وجود دارد. آگاهيآزمايشگاهها از ساختار كيت (روش سنجش) و معرف‌هاي به كار رفته در آن (نوعآنتي‌بادي‌هاي به كار‌ رفته)كمك زيادي به شناسايي موارد مثبت كاذب مي‌نمايد.

 

•·         4- از استفاده شركت‌هاي سازنده از معرف‌هاي مناسبي جهت حذف تداخلات ناشي ازآنتي‌باديهاي هتروفيل در كيت‌هاي خود مطمئن باشیم.

 

•·         5- امكانات لازم در هنگام مواجهه با سرمهاي حاوي آنتي‌بادي‌هاي هتروفيل رافراهم کنیم.

 

•·         6- مركزي را كه در موقع لزوم بتوان نمونه بيماران را جهت شناسايي منشأ تداخل (اندازه‌گيري HCG هيپرگليكوزيله- Free BHCG-HCGBcf و بررسي آنتي‌بادي‌هاي هتروفيل) ارسال نمود، شناسائی کنیم.

 

در پايان از راهنمايي‌هاي ارزشمند همكار گرامي جناب آقاي دكتر امير مقدمي كمالتشكر را داريم.
لطفا نقطه نظرات خودتان را به آدرس ارسال نماييد drhemmatilab@yahoo.com نماييد.


منابع انگليسي:
1-Cole LA,Sutton JM,Higgins TN,Cembrowski GS.Bettween-method variation in human chorionic gonadotropin test result.clin chem. 2004;50:874-882
2-Butler SA,Cole LA,.Use of heterophilic antibody blocking agent (HBT)in reduce false positive hCG result.Clin Chem 2001:47:1332-1333
3-Cole LA,Rinne KM,Shahabi SH,Omrani A.False positive HCG assay leading to unnecessary surgery and chemotraphy and neddless occurance of diabetes and coma.Clin Chem 1999;45:313-314
4-Cole LA,Phantom hCG and phantom choriocarcinoma.Gynecol 1998:71:325-329
5-Cole LA,Khanlian SA,Butler S.False human chorionic gonadotropin result.HCG referene service.university of new mexico ,Albuquerque , NM.USA
6-Buckner CL,Wilson L,Papadena CN.An unusaual cause of elevated Serum total BhCG.Ann Clin.Lab.Sci.2007;37(2):186-191
7-Stenman UH,Tiitinen A,Alfthan H,Valmu L.The classification and clinical use of different isoforms of HCG.Ham Reported update 2006;12:769-784
8-Zhimin TC,Rej R,Are laboratory reporting serum quantitative HCG result correctly?Clin Chem.2008;54:761-764
9-Cole LA. The USA hCG reference service.what we investigate,how we examine blood and urine samples,and what we find?

منابع فارسي:
•1-      الايزا- واحد تحقيق و توسعه شركت پيشتاز طب.


1393/01/31 12:00:00 ق.ظ
فایلهای مربوط به مقاله
نماپ
سماپ
مقالات
تماس با ما
طراحی و توسعه توسط گروه متخصصین ماورانت
www.Mavaranet.com