کلستریدیوم دیفیسیل

کلستریدیوم دیفیسیل A و B راه اندازی تست جدیدی بنام  : توکسین

مقدمه 

    بیماری اسهال یکی از عوارض رایج درمان انتی بیوتیکی است. حالت های شدید تر بیماری (کولیت ناشی از انتی بیوتیک) (AAC) بخصوص از زمان شروع مصرف کلیندامایسین شیوع بیشتری یافته اند وحتی ممکن است انواع با شدت بالینی بیشتر مانند کولیت پسودوممبرانوس(PMC) رخ دهند.کلستریدیوم دیفیسیل عامل بروز PMC و یکی از عوامل ایجاد کننده AAC محسوب میشود. تولید توکسین A وB توسط انواع توکسوژنیک کلستریدیوم دیفیسیل در ایجاد علائم بالینی بیماری نقش دارد.این پروتئین ها که وزن مولکولی در حدود 200 کیلو دالتون دارند با توجه به ایمونولوژی وعملکردشان قابل شناسایی هستند. توکسین A انتروتوکسین است درحالیکه توکسین B سیتوتوکسین میباشد. هردوی این توکسینها میتوانند در in vivo اثر هم افزایی داشته باشند.از انجائیکه همه انواع کلستریدیوم دیفیسیل توکسین تولید نمی کنند و تقریبا 2 درصد افراد بالغ طبیعی و تا 50 درصد کودکان زیر دو سال ممکن است با این میکروارگانیسم آلوده باشند به نظر منطقی میرسد که به جای شناسایی باکتری از شناسایی توکسین ها برای تشخیص بالینی استفاده گردد. روشی که در اینجا برای شناسایی توکسین A وB کلستریدیوم دیفیسیل معرفی میگردد روش ایمونولوژیک است که بر روی نمونه مدفوع انجام می شود. نتایج آزمایش در حدود دوساعت اماده میشود و درمان به موقع وسریع را امکان پذیر میسازد .