فهرست مسئولین و مدیران آزمایشگاه پارسه


 ردیف نام و نام خانوادگی سمت تخصص
1 دکتر میر مجید مصلائی ریاست، مؤسس و مسئول فنی آزمایشگاه پارسه متخصص علوم آزمایشگاهی
2 دکتر سید بهروز محسنی مقدم مدیر و مسئول فنی آزمایشگاه پارسه متخصص پاتولوژی
3
دکتر سونیا باستانی
مسئول فنی متخصص پاتولوژی
4 دکتر جواد کریم زاد حق
مسئول فنی ژنتیک
متخصص ژنتیک پزشکی
5  دکتر یار علی احمدی
مسئول مشاوره ژنتیک
متخصص مشاوره ژنتیک
6
دکتر فخرالدین صبا
 ناظر فنی هماتولوژی
دکترای تخصصی هماتولوژی
7
دکتر مصطفی مانیان
ناظر فنی ایمونواسی
دکترای تخصصی ایمونولوژی
8 دکتر نوشین شعبانی
ناظر فنی میکروب شناسی و شیفت عصر
دکترای تخصصی پزشکی مولکولی
9 دکتر شهرزاد سلیمانی نماینده مدیریت در امور کیفیت دکترای ژنتیک
10
آقای امیر سمنانی سوپروایزر ارشد آزمایشگاه کارشناسی علوم آزمایشگاهی
11
آقای بهزاد قلمی سوپروایزر بخش پذیرش و نمونه گیری کارشناسی زیست شناسی سلولی- مولکولی
12 فهیمه خانلو مسئول کنترل کیفی کارشناسی ارشد انگل شناسی
13 مسلم انتظاری مسئول ایمنی و بهداشت کاردانی علوم آزمایشگاهی دامپزشکی
14 مسعود اویسی سوپروایزر بخش هماتولوژی کارشناسی علوم آزمایشگاهی
15 مهسا خسروی سوپروایزر ایمونواسی کارشناسی زیست شناسی سلولی- ملکولی
16 زهرا بی آزار سوپروایزر مولکولار ژنتیک کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
17 صدف اموری سرابی سوپروایزر سیتوژنتیک کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
18 زهرا معینی مسئول آنالیز کروموزومی کارشناسی ارشد ژنتیک
19 مریم صادقی مسئول روابط عمومی کارشناسی میکروبیولوژی
20 ندا فرخ پور سوپروایزر بخش بیوشیمی کاردانی علوم آزمایشگاهی
21 مریم هادی زاده سوپروایزر HPLC کاردانی علوم آزمایشگاهی - کارشناسی فیزیک کاربردی
22 ابوالقاسم یوسفیان سوپروایزر ناباروری کارشناسی علوم آزمایشگاهی
23 زهرا مطهری سوپروایزر غربالگری کارشناسی ژنتیک
24 پریسا معصومی مسئول جوابدهی کارشناسی میکروبیولوژی
25 عاطفه سام خانیانی مسئول هیستوتکنیک کارشناسی زیست شناسی عمومی
26 الهام احمدی مسئول جوابدهی ارسالی  کارشناسی شیمی کاربردی
27 علی شفیعی مسئول نمونه گیری آقایان کارشناسی میکروبیولوژی
28 فاطمه فرضی مسئول نمونه گیری بانوان کارشناسی روانشناسی
29 رضا طهماسبی حسابرس کارشناسی حسابداری
30 محمدرضا عالمی مسئول امور مالی  کارشناسی حسابداری
31 سارا اسماعیلی مسئول مخابرات  کارشناسی زیست سلولی- مولکولی
32 اویس ابراهیمی مسئول تاسیسات تکنسین برق و قدرت
33 زکریا ابراهیمی کوشالی مسئول انبار کارشناسی میکروبیولوژی
34 مهدی خان میرزایی مسئول ترابری دیپلم ریاضی

نماپ
سماپ
مقالات
تماس با ما
طراحی و توسعه توسط گروه متخصصین ماورانت
www.Mavaranet.com